เลือกประเภทข้อสอบ

คำแนะนำในการทำข้อสอบ

1. อ่านและกรอกข้อมูลในข้อสอบ
2. คำนวณเวลาในการทำข้อสอบ
3. ดูภาพรวมของโจทย์
4. ทำข้อที่ทำได้ก่อน
5. ทำเครื่องหมายข้อที่ข้ามไว้ด้วย
6. อ่านโจทย์ให้ดีๆ
7. ตรวจทานก่อนออกจากห้องสอบ