ONET ป.6 อังกฤษ 2560

ข้อสอบ ONET ป.6 อังกฤษ 2560 ok

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
รายละเอียดแบบทดสอบ แบบทดสอบฉบับนี้มี จํานวน 40 ข้อ
ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 100 คะแนน เวลาทำข้อสอบ 60 นาที
เอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)