สสวท. ป.6 คณิต 2560

ข้อสอบ สสวท. ป.6 คณิต 2560

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) สอบวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น.

แบบทดสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คําชี้แจง

1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแบบเติมคําตอบ จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน

2. ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง (เวลา 09.30 – 11.30 น.)

3. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบ บนกระดาษคําตอบให้ตรงกับบัตรประจําตัวสอบ

4. สําหรับกระดาษคําตอบคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเติมและระบายคําตอบโดยใช้ดินสอดํา 2B ขึ้นไป

เขียนและระบายคําตอบที่ต้องการในกระดาษคําตอบ

5. เมื่อต้องการแก้ไขคําตอบ ให้นักเรียนใช้ยางลบ ลบให้สะอาดก่อน แล้วจึงเขียนและระบายคําตอบใหม่

6. ถ้าต้องการทดเลขสามารถเขียนลงในแบบทดสอบนี้ได้

7. รูปประกอบในแบบทดสอบ ไม่เป็นไปตามสัดส่วนจริง

8. เมื่อสอบเสร็จให้นักเรียนส่งเฉพาะกระดาษคําตอบให้กับกรรมการคุมสอบ

9. ห้ามใช้เครื่องคํานวณและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

การเผยแพร่แบบทดสอบฉบับนี้โดยการทําซ้ํา ดัดแปลง เฉลยเพื่อจําหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สสวท. จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
สสวท. จะย่อยทําลายแบบทดสอบและกระดาษคําตอบทั้งหมดภายในเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ไปแล้ว

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.