ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 อังกฤษ

ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 อังกฤษ (10 ข้อ)

คำชี้แจง :
1.แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก
2.ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

Leaderboard: ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 อังกฤษ (10 ข้อ)

maximum of 9 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available