ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 คณิต ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 คณิต ชุดที่ 1

คำชี้แจง :
1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี 2 ชุด ชุดละ 50 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก
2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยกา x ทับตัวอักษรลงในกระดาษคำตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการ

ชุดที่ 1 เวลาทำข้อสอบ 75 นาที

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.

Leaderboard: ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 คณิต ชุดที่ 1

maximum of 50 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available