เลือกปีที่ต้องการทำข้อสอบ

  • เกี่ยวกับ TEDET
  • ช่วงเวลาสอบ

โครงการ TEDET   เป็นโครงการที่ สสวท ร่วมมือกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   ธนาคารออมสินและบริษัทเอดูพาร์ก จำกัด   โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนให้เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับ
นักเรียนและครู     การที่โรงเรียนได้เปิดเป็นศูนย์สอบและรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ ก็เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รู้จักเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์  ได้มีประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบที่ไม่คุ้นเคย ประกอบกับได้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองในปัจจุบันเมื่อเทียบกับภาพรวมระดับประเทศ  กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง  ( Self Study )

ในการประเมินนี้  จะใช้ข้อสอบที่คัดเลือกจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี     ที่เน้นโจทย์ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย (   จากผลการประเมิน PISA ปี ค.ศ 2012 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี     มีผลการประเมินวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 1   และวิชาวิทยาสาสตร์อยู่ในอันดับที่ 4   ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อันดับที่ 26 ในวิชาคณิตศาสตร์และอันดับที่ 20 ในวิชาวิทยาศาสตร์   และ ประเทศอังกฤษได้อันดับที่ 19 ในวิชาคณิตศาสตร์และอันดับที่ 13  ในวิชาวิทยาศาตร์ )

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาสอบ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

วิชาที่เปิดสอบ

ค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม