เลือกวิชาที่ต้องการทำข้อสอบ

  • เกี่ยวกับ ONET ป.6
  • ช่วงเวลาสอบ

O-NET คืออะไร ? O-NET หรือมีชื่อเต็มๆ ว่า Ordinary National Education Test คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้น .6 ม.3 และ ม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาสอบ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

วิชาที่เปิดสอบ

ค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม