เลือกปีที่ต้องการทำข้อสอบ

  • เกี่ยวกับ สสวท.
  • ช่วงเวลาสอบ

สสวท. หรือ IPST คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุก ๆ ระดับชั้น ที่มีพรสวรรค์และความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีค่ะ 

ดังนั้น เพื่อเฟ้นหาเด็ก ๆ ที่มีศักยภาพในวิชาดังกล่าว จึงได้มีการจัดการทดสอบในโครงการต่าง ๆ ขึ้น เช่น “โครงการโอลิมปิกวิชาการ” เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมเป็นตัวแทนในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ, “โครงการ PISA” ที่ประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และรวมไปถึง “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โดย สสวท. ซึ่งคัดเลือก และประเมินความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

โครงการดังกล่าว สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้น การคัดเลือก ไม่ได้คัดเลือกเด็ก ๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น แต่มองหาเด็ก ๆ ที่มีความสนใจ, มีแวว และมีศักยภาพ ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างถูกทาง เป็นการเพิ่ม “โอกาสด้านการเรียนรู้” ให้แก่เด็ก ๆ อีกด้วย

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาสอบ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

วิชาที่เปิดสอบ

ค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม