We work hard to prepare every student for their professional life

Our courses offer a good compromise between the continuous assessment favoured by some universities and the emphasis placed on final exams by others.

ค้นหาข้อสอบที่ต้องการ​

คำแนะนำในการทำข้อสอบ​

1. อ่านและกรอกข้อมูลในข้อสอบ
2. คำนวณเวลาในการทำข้อสอบ
3. ดูภาพรวมของโจทย์
4. ทำข้อที่ทำได้ก่อน
5. ทำเครื่องหมายข้อที่ข้ามไว้ด้วย
6. อ่านโจทย์ให้ดีๆ
7. ตรวจทานก่อนออกจากห้องสอบ

รวมข้อสอบเข้า ม.1

O-NET ป.6

  • เกี่ยวกับ O-NET
  • ช่วงเวลาสอบ

O-NET คืออะไร ? O-NET หรือมีชื่อเต็มๆ ว่า Ordinary National Education Test คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้น .6 ม.3 และ ม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาสอบ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

วิชาที่เปิดสอบ

ค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สสวท. ประถมปลาย

  • เกี่ยวกับ สสวท.
  • ช่วงเวลาสอบ

ประวัติความเป็นมา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 สสวท.จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) ในขณะนั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2545 ได้สรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2554 สสวท. ก็ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน 12 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที่ ขยายผลการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้มีความสามาถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆ เกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น
  3. เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาสอบ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

วิชาที่เปิดสอบ

ค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TEDET ป.6

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

  • เกี่ยวกับ TEDET
  • ช่วงเวลาสอบ

O-NET คืออะไร ? O-NET หรือมีชื่อเต็มๆ ว่า Ordinary National Education Test คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้น .6 ม.3 และ ม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาสอบ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

วิชาที่เปิดสอบ

ค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

We work hard to prepare every student for their professional life

Our courses offer a good compromise between the continuous assessment favoured by some universities and the emphasis placed on final exams by others.